Зміст підготовки ЗФПО за освітньо-професійним ступенем Фаховий молодший бакалавр зі спеціальності 201 Агрономія, 2022 року набору 

   Освітньо-професійна програма Агрономія за спеціальністю 201 Агрономія за освітньо-професійним ступенем Фаховий молодший бакалавр

   Наскрізна програма практики ОПС Фаховий молодший бакалавр

   Програма атестації ЗФПО ОПП Агрономія

  Компоненти ОПП спеціальності 201 Агрономія ОПС Фаховий молодший бакалавр (180кредитів ЄКТС): 

            Обов’язкові

            Вибіркові